Czego unikać? – przykłady

Uchwały rady gminy powinny spełniać określone w prawie wymagania. Jakich błędów należy unikać i jak tworzyć uchwały, by organ nadzorczy (wojewoda) nie zakwestionował ich ważności? Wyjaśniamy na konkretnych przykładach.

 

Przykłady niewłaściwych zapisów określających miejsca chronione

Przypadek 1:

„Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży winno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od obiektów chronionych, takich jak: placówki oświatowe, obiekty kultu religijnego, dworzec i przystanki autobusowe, place zabaw dla dzieci, obiekty sportowe”.

Na czym polega błąd? Użycie w uchwale zwrotu „takich jak” sugeruje, że katalog „obiektów chronionych” ma charakter otwarty i to od interpretacji organu wydającego opinię w przedmiocie zgodności usytuowania punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (tj. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) będzie zależało, jak pojęcie to ostatecznie interpretować.

* * *

Przypadek 2:

„Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być lokalizowane w niżej wymienionych przypadkach:
(…) d) w miejscach organizowania zabaw i dyskotek”.

Na czym polega błąd? Określenie „miejsca organizowania zabaw i dyskotek” jest mało precyzyjne, pozwala na swobodne interpretowanie przeznaczenia danego miejsca – czy np. pub jest miejscem organizowania zabaw?

Przykłady niewłaściwych zapisów określających strefy ochronne wokół miejsc chronionych

Przypadek 1:

„Punkt sprzedaży i podawania do spożycia napojów alkoholowych nie może być usytuowany:

1) w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu chronionego, za które przyjmuje się najbliższą nieruchomość,

2) w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektu chronionego”.

Na czym polega błąd? Zapis zawarty w pkt 1 może powodować nierówność w traktowaniu przedsiębiorców. Ponadto może skutkować sytuacją, w której możliwe będzie sprzedawanie alkoholu 51 metrów od szkoły, a niemożliwe w odległości np. 150 metrów od innego obiektu chronionego.

 * * *

Przypadek 2:

„Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych powinny być rozmieszczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz zgodnie z ich potrzebami”.

Na czym polega błąd? Takie sformułowanie przepisu sugeruje, że organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oceniając zgodność lokalizacji punktu z uchwałą, będzie mógł kierować się innymi kryteriami oceny niż samo położenie punktu sprzedaży w strefie ochronnej lub poza nią. Przykładowo będzie mógł w tym względzie kierować się kryterium zgodności lokalizacji z potrzebami mieszkańców, co oczywiście w świetle obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne.

Przykłady niewłaściwych zapisów dotyczących sposobu obliczania odległości

Przypadek 1:

„Określa się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Cz. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w ten sposób, że ustalając usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wydając zezwolenia na sprzedaż i podawanie tych napojów, burmistrz kieruje się zasadą, że punkt taki nie powinien być usytuowany bliżej niż 20 m od granicy i miejsc wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Na czym polega błąd? Zacytowany fragment uchwały był powodem stwierdzenia jej nieważności przez wojewodę. Zdaniem organu nadzorczego zasady wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zasady usytuowania punktów zajmujących się sprzedażą alkoholu powinny zostać określone przez radę gminy tak, aby organ wydający zezwolenie nie miał w tym zakresie swobody decyzyjnej. Warunek ten nie jest natomiast spełniony w razie nieokreślenia w uchwale obiektywnych i weryfikowalnych mierników pomiaru odległości.

Przykłady zapisów niemieszczących się w zakresie upoważnienia

Przypadek 1:

„Ogródek piwny stanowi estetycznie ogrodzony teren ze stolikami i miejscami do siedzenia, zabezpieczony bezpośrednim wejściem na drogę publiczną, po której odbywa się ruch pieszy i samochodowy”.

Przypadek 2:

„Podmiot gospodarczy obowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ogłoszenie o zakazie spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży oraz w jego sąsiedztwie”.

Na czym polega błąd? W obu przytoczonych przykładach zapisy wykraczają poza zakres spraw przekazanych do uregulowania upoważnieniem. Nakładają także na przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie nowe obowiązki i ograniczenia nieprzewidziane przez ustawodawcę.

W opracowaniu wykorzystano fragmenty książki Dąbrowska K., Łukowska K. „Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Aspekty prawne i praktyka działania”. Wydanie II. Wydawnictwo Fundacja Etoh.