PRAWO

PRAWO

Strategie ograniczania dostępności alkoholu

strzalkaAlkohol ze względu na swoją dwoistą naturę nie jest zwyczajnym towarem i nie podlega zasadom wolnego rynku. Podwójna rola alkoholu polega na tym, że z jednej strony jest to produkt legalnie dostępny, ale z drugiej to substancja psychoaktywna i szkodliwa, dlatego regulacje prawne zawiązane z alkoholem mają charakter ograniczający.>>WIĘCEJ

Zadania gminy – diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem

strzalkaLimitowanie punktów sprzedaży alkoholu jest formą ograniczania swobody działalności gospodarczej, a taka zapisana jest w art. 20 Konstytucji RP. Ustawa zasadnicza zezwala jednak na ograniczenia wolności gospodarczej, „gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób”. Ograniczenia powinny także mieć charakter proporcjonalny.>>WIĘCEJ

Zadania gminy – określanie liczby punktów sprzedaży alkoholu

strzalkaZgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży”.>>WIĘCEJ

Zadania gminy – określanie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu

strzalkaW art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono katalog miejsc, w których zakazana jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Są to: >>WIĘCEJ