Szkody ekonomiczne związane z alkoholem

Zdaniem międzynarodowych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Europy Zachodniej i USA na poziomie 0,9 – 2,4% PKB produktu krajowego brutto. W 2014 r. PKB w Polsce wyniosło 1 728,7 mln zł (dane z GUS, maj 2015) Oznacza to, że koszty ekonomiczne (leczenie, wypadki drogowe, zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości, system opieki społecznej, przedwczesna umieralność itd.) związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu w Polsce można oszacować na poziomie ok.16–41 mld zł.

Używanie alkoholu powoduje również szereg problemów społecznych, które generują ogromne koszty. Można do nich zaliczyć m.in.

  • koszty leczenia: osób z problemem alkoholowym (lecznictwo odwykowe), chorób spowodowanych alkoholem, urazów spowodowanych u osoby pijącej, jej bliskich lub u osób postronnych (np. ofiar agresji, wypadków drogowych), koszty obdukcji ofiar przemocy,
  • koszty związane z zasiłkami dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,
  • koszty uszkodzeń mienia,
  • koszty procesów sądowych, interwencji policji,
  • koszty związane z absencją pracownika, jego niższą wydajnością oraz koszty wypadków w pracy.

Z raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego wynika, że koszty gospodarcze przestępczości związanej z alkoholem oszacowano w 2003 r. na 33 mld euro. Są to wydatki policji, sądów i więziennictwa (15 mld euro), koszty prewencji przestępczości oraz administracji firm ubezpieczeniowych (12 mld euro), wartość utraconego mienia (6 mld euro). Szkody w mieniu w związku z piciem szacuje się na 10 mld euro. Niewymierne koszty zdrowotne i psychologiczne przestępczości mieszczą się w przedziale 9–37 mld euro.

Według szacunków aż 23 mln Europejczyków jest uzależnionych od alkoholu. Niewymierne koszty związane z bólem i cierpieniem rodzin, w których występuje problem alkoholowy, określa się na poziomie 68 mld euro. Szacowanie strat związanych z pracą (absencja, wypadki itp.) jest znacznie trudniejsze. Z dostępnych danych wynika jednak, że 5% pracujących mężczyzn i 2% pracujących kobiet w Unii przyznaje, że alkohol ma negatywny wpływ na ich pracę lub naukę. Na podstawie badań prowadzonych w kilku krajach można szacować straty z tytułu absencji chorobowej w przedziale 9–19 mld euro. Te z tytułu odejścia z rynku pracy osób z problemem alkoholowym – w przedziale 6–23 mld euro.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w nie rekompensują szkód związanych z alkoholem. Badania dowodzą, że jedna złotówka otrzymana przez gminę z tzw. korkowego (a więc dochód związany ze spożyciem alkoholu), generuje koszty na poziomie ok. 4 zł (szkody związane z alkoholem, lecznictwo odwykowe itp.).