Zadania gminy – określanie liczby punktów sprzedaży alkoholu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży”.

W założeniu przepis ten ma pozwalać na dostosowywanie liczby punktów do lokalnej specyfiki i w oparciu o prowadzone corocznie diagnozy umożliwiać reagowanie na pojawiające się problemy i zagrożenia związane np. z nadmierną dostępnością fizyczną alkoholu.

Co ważne, uchwała rady gminy nie limituje liczby punktów sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5%. Ustawodawca bowiem liberalniej traktuje działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży napojów o niższej zawartości alkoholu.

Uchwała rady gminy powinna określać osobno dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży oraz punktów sprzedaży na wynos (sklepów). Określanie łącznej liczby punktów jest niedopuszczalne!

Dzięki takiemu rozwiązaniu miasta i gminy mają możliwość oddziaływania nie tylko na dostępność fizyczną alkoholu, lecz pośrednio także na dostępność ekonomiczną. Napoje sprzedawane w lokalach są bowiem relatywnie droższe.

Czego nie wolno?

  • Rada gminy nie jest upoważniona do całkowitego ograniczenia dostępności alkoholu na swoim terenie (wprowadzenia prohibicji). Jest to zakazane nawet w przypadku stwierdzenia wyjątkowo dużych szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przez alkohol. W 1997 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że niezgodna z prawem jest zerowa liczba punktów sprzedaży alkoholu. W uzasadnieniu wskazano, że rada gminy jest uprawniona do wprowadzania na swym terenie regulacji prowadzącej do ograniczenia dostępności napojów alkoholowych, nie zaś do całkowitego zakazu ich sprzedaży.
  • Rada gminy nie może ponadto wprowadzać ograniczeń w godzinach sprzedaży alkoholu.

 Rodzaje zezwoleń:

  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, wydawane na okres minimum 4 lat na sprzedaż w określonym punkcie sprzedaży (lokalu);
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydawane na okres minimum 2 lat na sprzedaż w określonym punkcie sprzedaży (lokalu);
  • zezwolenie jednorazowe, wydawane na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym którekolwiek z wyżej wymienionych zezwoleń lub jednostkom ochotniczej straży pożarnej;
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji imprez lub przyjęć, wydawane na okres do 2 lat;
  • zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zewidencjonowanych zapasów napojów alkoholowych, wydawane określonej grupie przedsiębiorców na okres do 6 miesięcy.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że organ zezwalający może udzielić wyłącznie zezwolenia przewidzianego w ustawie. Zezwolenia mogą być wydane na czas dłuższy niż wskazane w ustawie okresy minimalne.