Zadania gminy – określanie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu

W art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono katalog miejsc, w których zakazana jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Są to:

  1. szkoły oraz inne zakłady i placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze oraz domy studenckie;
  2. zakłady pracy oraz miejsca zbiorowego żywienia pracowników;
  3. miejsca i czas masowych zgromadzeń;
  4. środki i obiekty komunikacji publicznej z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
  5. obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również rejon obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Zakazane jest także prowadzenie sprzedaży i podawania napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu na terenie domów wypoczynkowych oraz ośrodków szkoleniowych. Niedozwolone jest również spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Rada gminy – na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy – „ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”. Usytuowanie rozumiane jest jako ich rozmieszczenie w terenie, w szczególności względem wspomnianych miejsc chronionych.

Uchwała powinna określać zasady usytuowania w sposób precyzyjny i czytelny, tak aby po zapoznaniu się z jej treścią każdy mógł w sposób jednoznaczny określić, jaka lokalizacja w danej gminie jest możliwa, a jaka zabroniona.

Katalog miejsc chronionych powinien mieć charakter zamknięty i nie stwarzać dowolnych możliwości interpretacyjnych. Strefa ochronna wokół tego typu obiektów powinna być wyznaczana w sposób precyzyjny (np. w metrach). Wytyczanie strefy ochronnej wymaga także określenia sposobu mierzenia odległości. W przypadku niewskazania w uchwale wyraźnego sposobu pomiaru należy go dokonywać w linii prostej.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja ocenia zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy. Wójt czy burmistrz nie mogą samodzielnie dokonać takiej oceny.